Bezdarbnieka pabalsts

Darba zaudēšana nav patīkama, tā var izsist pamatu no kājām, bet vienlaikus var būt arī sākums, kam daudz labākam. Lai iegūtu laiku apdomāties par to, ko turpmāk dzīvē darīt un šajā pārejas periodā sniegtu finansiālu atbalstu tev ir pieejams bezdarbnieka pabalsts. Lai saņemtu palīdzību Tev ir jāveic trīs secīgas darbības (skat. zemāk).

Bezdarbnieka pabalsts – 3 soļi līdz tā saņemšanai

 

1. Saņem bezdarbnieka statusu (NVA)

Dodies uz jebkuru Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli un piesakies bezdarbnieka statusam. Atbildi saņemsi uzreiz filiālē vai vēlākais 1 dienas laikā. (Info. – Rīgas filiālē rindā, bieži vien ir jāgaida līdz pat 2,5 stundām. Apsveriet iespējas apmeklēt citu filiāli.)

2) Piesakies bezdarbnieka pabalstam

Pabalstam iespējams pieteikties pēc bezdarbnieka statusa saņemšanas četros dažādos veidos: turpat uz vietas NVA filiālē; jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) filiālē; pa pastu nosūtot VSAA iesnieguma veidlapu; iesniedzot VSAA iesniegumu brīvā formā elektroniski (jābūt apstiprinātam ar eparakstu). Ja rakstiet iesniegumu brīvā formā, norādiet tajā savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, telefona numuru un/vai e-pasta adresi, deklarēto dzīvesvietu un bankas konta vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme), kā arī zemāk minēto informāciju, ja nepieciešams. Vēlams informāciju rakstītt drukātiem burtiem.) + Ja iepriekš strādājāt ārvalstīs Norādiet iesniegumā arī (1) nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukumu un adresi, (2) nodarbinātības sākumu un beigas. + Ja esiet strādājuši līdz 1996. gadam Paņemiet līdzi uz VSAA darba grāmatiņu, izziņas, darba līgumus, karaklausības un izglītības dokumentus. Iespējams, ka tie nav VSAA rīcībā. Iesniedzot pamatojuma dokumentus varēsiet iegūt nedaudz lielāku pabalstu un vēlāk arī pensiju. Dodoties uz VSAA ņemiet līdzi pasi vai identifikācijas karti. Darbinieki var lūgt jums apstiprināt savu personību.

3) Saņem naudu kontā

Pēc pieteikšanās bezdarbnieka pabalstam atbildi no VSAA saņemsiet 10 darba dienu laikā., savukārt pabalsta saņemšanas laiks var būt samērā atšķirīgs. Ja darba attiecības pārtrauktas uz abpusējas vienošanās pamata pabalstu vajadzētu saņemt ne vēlāk kā divu mēnešu laikā;. Ja aizgājāt pēc paša vēlēšanās vai tikāt atlaists sakarā ar pārkāpumu darba vietā, pabalstu saņemsiet ne ātrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas. Šādā situācijā nav brīnums, ka daudziem cilvēkiem ātro kredītu uzņēmumi liekas gandrīz vai vienīgā alternatīvu līdzekļu iegūšanai. Precīzu pabalsta saņemšanas datumu vai vismaz nedēļu iespējams noskaidrot, sazinoties ar VSAA speciālistiem.

 

Detalizēta informācija un atbildes uz svārīgākajiem jautājumiem

Kurš var pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu?

Jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš, sasniedzis 15 gadu vecumu var būt tiesīgs saņemt bezdarbnieka pabalstu, izpildot šādus nosacījumus:

 1. nestrādā (kritērijus darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam skat. likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
 2. nav uzņemts klātienē pamatskolā vai vidusskolā; nav pilnā valsts apgādībā;
 3. meklē darbu; ir darbspējīgs un gatavs bez kavēšanās sākt darbu;
 4. nesaņem vecuma pensiju (arī priekšlaicīgo vecuma pensiju);
 5. neveic komercdarbību.

Kādi dokumenti vajadzīgi bezdarbnieka statusa iegūšanai?

Dodoties uz NVA līdzi ņem šādus dokumentus:

 1. pasi vai identifikācijas karti;
 2. algas nodokļu grāmatiņu;

+ E303 veidlapu (ja iepriekš esiet strādājuši Šveicē vai kādā no ES vai EEZ valstīm);

Kādos gadījumos var zaudēt bezdarbnieka statusu?

 1. iegūts darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss (uz 2 mēnešiem vai ilgāk) saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) (Izņēmums – iesaistīšanās aktīvajos nodarbinātības pasākumos);
 2. uzsākot saņemt vecuma pensiju; nonākot pilnā valsts apgādībā;
 3. iestājoties pamatskolā vai vidusskolā (klātienē); divas reizes atsakoties no jums piedāvātā, piemērota darba piedāvājuma; nav pildīti bezdarbnieka pienākumi (bez attaisnojoša iemesla);
 4. sniegtas nepatiesas ziņas, reģistrējoties bezdarbnieka statusam vai pēc tam; bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai sniedzis nepatiesas ziņas; pārceļoties uz dzīvi ārpus ES;
 5. 100% darbaspēju zaudējums (invaliditāte); uz tiesas sprieduma pamata esiet atjaunoti darbā; atsakoties no bezdarbnieka statusa;
 6. nomirstot.

Vai bezdarbnieka statusam var pieteikties atkārtoti?

Atkārtoti pieteikties bezdarbnieka statusam drīkst ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc statusa zaudēšanas ir tiesīgi tie cilvēki, kuri:

 1. bez attaisnojuma nepildīja bezdarbnieka pasākumus;
 2. 2x atteicās no kvalifikācijai atbilstoša darba piedāvājuma;
 3. piesakoties bezdarbnieka statusam sniedzāt nepatiesas ziņas;
 4. ar iesniegumu paši atteicās no bezdarbnieka statusa.

Bezdarbnieka statusu regulējošie normatīvie akti

Kurš var saņemt bezdarbnieku pabalstu?

Pabalstu var saņemt ikviens, kuram piešķirts bezdarbnieka statuss un kuram

 1. kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu;
 2. ir veiktas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam. Pēdējā gada laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas iemaksām ir jābūt veiktām vismaz deviņus mēnešus.

Informācija jaunajiem vecākiem

Laiks, kamēr kopjat bērnu līdz pusotra gada vecumam tiek ieskaitīts darba stāžā un šajā posmā sociālās apdrošināšanas iemaksas par jums veic valsts.

Vai kāds cits var pieteikties bezdarbnieka pabalstam manā vietā?

Pieteikties pabalstam jūsu vietā var jebkura fiziska persona, kuru esat pilnvarojis to darīt un, kura var VSAA uzrādīt notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Īpaši gadījumi pabalsta saņemšanai

Bezdarbnieku pabalstu var saņemt arī cilvēki, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 1. atguvuši darbaspējas pēc invaliditātes;
 2. kopuši bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam.

Priekšnosacījums – bezdarbnieka statusam NVA ir jāreģistrējas ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc darbaspēju atgūšanas vai bērna invalīda 16 gadu vecuma sasniegšanas (pieteikšanās procedūru skat. iepriekš).

Svarīgi – pabalstu iespējams saņemt arī tad, ja pēdējā gada laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas iemaksas bezdarba gadījumam nav tikušas veiktas.

Kādi dokumenti jāiesniedz?

Jebkurā VSAA filiālē jāiesniedz aizpildīta veidlapa (to var darīt arī pa pastu vai elektroniski, apstiprinot ar eparakstu) vai iesniegums brīvā formā, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, telefona numuru un/vai e-pasta adresi, deklarēto dzīvesvietu un bankas konta vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme), kā arī atkarībā no situācijas norādot:

 1. informāciju par invaliditātes noteikšanas termiņiem (atgūstot darbaspējas);
 2. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu (bērnam invalīdam sasniedzot 16 gadus).

Apstiprinājumu šai informācijai VSAA saņems elektroniski no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas.

+ Ja esiet strādājuši līdz 1996. gadam paņemiet līdzi darba grāmatiņu, izziņas, darba līgumus, karaklausības un izglītības dokumentus. Iespējams, ka tie nav VSAA rīcībā. Iesniedzot pamatojuma dokumentus, varēsiet iegūt nedaudz lielāku pabalstu un vēlāk arī pensiju.

Kāda ir pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība?

Pabalstu piešķir no dienas, kad esat iesniedzis visus dokumentus, kas nepieciešami pabalsta piešķiršanai (uz abpusējas vienošanās pamata). Ja kļuvāt par bezdarbnieku pēc darba attiecību izbeigšanas uz paša uzteikuma pamata vai sakarā ar pārkāpumu, tad bezdarbnieka pabalstu piešķir no pieprasījuma iesniegšanas dienas, bet ne agrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas.

Papildus informācija par pabalstu nesavietojamību

Vienlaicīgi nevar saņemt vecāku pabalstu un bezdarbnieka pabalstu. Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr tiek saņemts bezdarbnieka pabalsts. Bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur uz laiku, kamēr tiek saņemts slimības pabalsts.

Vai no bezdarbnieka pabalsta var atteikties?

Atteikties var, taču, ja vēlēsieties to saņemt atkārtoti, tas būs iespējams tikai pēc atkārtota bezdarbnieka statusa iegūšanas.


Kāda ir pabalsta aprēķināšanas kārtība?

Bezdarbnieka pabalsts līdz 2012. gada 31. decembrim tika aprēķināts proporcionāli apdrošināšanas (darba) stāžam un ienākumiem, no kuriem tika veiktas iemaksas bezdarba gadījumam. Šobrīd likumdošana ir izmainīta un uz visiem darbu zaudējušajiem attiecas vienādi noteikumi, kas paredz, ka bezdarbnieka pabalsts tiek piešķirts 9 mēnešus. Pirmos 3 mēnešus bezdarbnieka pabalsts 2013. gadā tiek maksāts pilnā apmērā (100%), nākamos trīs mēnešus 75% apmērā, bet pēdējos trīs mēnešus 50% apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.

Kāds ir pabalsta apmēra ierobežojums?

Ja aprēķinātā bezdarbnieka pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu, tad par vienu kalendāra dienu piešķiramā bezdarbnieka pabalsta apmēru līdz 2014.gada 31.decembrim nosaka: 11,51 lats + 50% no aprēķinātās pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu.

Cik ilgi pabalstu izmaksās?

Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums ir atkarīgs no apdrošināšanas (darba) stāža un to izmaksā šādā apmērā.

Apdrošināšanas (darba) stāžs

Bezdarbnieka pabalsta izmaksa, ja pabalsts piešķirts pēc 2012. gada 1. janvāra

1 – 9 gadi

4 mēneši:

 • pirmos 2 mēnešus – piešķirtajā apmērā;
 • pēdējos 2 mēnešus – 75% no piešķirtā pabalsta apmēra.

10 – 19 gadi

6 mēneši:

 • pirmos 2 mēnešus – piešķirtajā apmērā;
 • nākamos 2 mēnešus – 75% no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • pēdējos 2 mēnešus – 50 % no piešķirtā pabalsta apmēra.

no 20 gadiem

9 mēneši:

 • pirmos 3 mēnešus – piešķirtajā apmērā;
 • nākamos 3 mēnešus – 75% no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • pēdējos 3 mēnešus – 50% no piešķirtā pabalsta apmēra.

Trīs īpaši gadījumi

Attiecībā uz trīs iedzīvotāju kategorijām ir izstrādāta īpaša pabalsta aprēķināsanas kārtība. Šī kārtība attiecas uz jums, ja jūs iepriekš:

 1. kopāt bērnu līdz 1,5 gadu vecumam;
 2. kopāt bērnu invalīda kopšana līdz 16 gadu vecumam;
 3. atguvāt darbaspējas pēc invaliditātes.

Bezdarbnieka pabalsts šajos gadījumos būs 60 % no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra (pašlaik tie ir 54 lati mēnesī par pirmajiem trijiem mēnešiem.

(Aprēķināšanas formula: valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts – 45 lati x 2 x 60% = 54 lati), pēc tam bezdarbnieka pabalsta apmērs samazināsies. Par nākamajiem 3 mēnešiem 75% no piešķirtā pabalsta apmēra, bet par beidzamajiem trīs mēnešiem 50% no piešķirtā pabalsta apmēra).


Kā aprēķina vidējo iemaksu algu?

Vidējo iemaksu algu aprēķina no jūsu algas pēdējā gada laikā, neņemot vērā pēdējos trīs mēnešus pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas. Lai mazinātu krāpniecības iespēju aprēķinā neiekļauj divus mēnešus, kuros jūsu alga bijusi viszemākā un visaugstākā.

Ja pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas bijā darba ņēmējs (darba devējs par jums maksāja nodokļus), taču pēdējo 12 mēnešu laikā (aprēķināšanas periodā) bijāt:

 1. bērna kopšanas atvaļinājumā;
 2. bezalgas atvaļinājumā, ko piešķir saistībā ar nepieciešamību kopt bērnu (attiecas uz adoptētājiem, aizbildņiem, audžuvecākiem u.c. personām, kuras bērnu faktiski kopj un audzina);
 3. grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā;

un darba devējam nekādas iemaksas par jums nebija jāveic, tad uz jums attiecas īpaši noteikumi.

Šādā situācijā vidējā alga tiek rēķināta par pēdējiem 12 mēnešiem pirms attiecīgā perioda, t.i. ņemo vērā darba devēju pēdējo reģistrēto, izmaksāto algu 32 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas.

Lai piemērotu iepriekš minēto aprēķina kārtību, jums ir jāiegūst bezdarbnieka statuss nākamajā darba dienā pēc atbrīvošanās no darba.

Vidējās iemaksu algas aprēķināšanas kārtība ir noteikta atbilstošajos MK noteikumos (skat. 2. daļu).

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar VSAA speciālisttiem telefoniski, nosūtot epastu vai klātienē apmeklējot kādu no aģentūras filiālēm.